REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE KURSÓW ON-LINE

 

1.     Definicje

 1. Konto – wyodrębniona część Platformy przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu poczty elektronicznej, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Platformy;
 2. Polityka prywatności – polityka prywatności Serwisu określająca zasady przetwarzania danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę, w tym za pośrednictwem Serwisu, dostępna tutaj;
 3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 4. Platforma – integralna część Serwisu, umożliwiająca Użytkownikom dostęp do treści cyfrowych w systemie e-learning i korzystanie z Usług, dostępna pod adresem https://kurs.nethansa.com/, wraz ze wszystkimi podstronami;
 5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę dostępny pod adresem https://www.nethansa.com/, wraz ze wszystkimi podstronami;
 6. Usługodawca – Nethansa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, ul. Armii Krajowej 116/19  81-824  Sopot,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem  KRS:  0000192382, NIP: 7792126883, REGON: 639758009;
 7. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy, szczegółowo określone w Regulaminie;
 8. Użytkownik – (i) pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, (ii) osoba prawna lub (iii) jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną –  która korzysta z Usług świadczonych za pośrednictwem Platformy.

2.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Platforma stanowi integralną część Serwisu.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z Platformy przez Użytkowników, rodzaje i zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę, warunki świadczenia Usług, w tym minimalne wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z Platformy oraz Usług świadczonych za jej pośrednictwem, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług, tryb postępowania reklamacyjnego oraz odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu świadczonych Usług.
 3. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany za pośrednictwem odnośnika dostępnego na stronie głównej Platformy. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Platformy.
 4. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Platformy jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.
 5. Rozpoczęcie korzystania z Platformy oraz Usług świadczonych za jej pośrednictwem jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 6. Informacje na temat zasad przetwarzania danych w związku z korzystaniem z Serwisu zawiera Polityka Prywatności

3.     WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do prawidłowego korzystania z Platformy oraz świadczonych z jej pośrednictwem Usług niezbędne jest:
 • posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internetu oraz odbioru treści wideo;
 • dostęp do sieci Internet; Usługodawca zaleca korzystanie z łącza o minimalnej prędkości pobierania danych 5 Mb/s;
 • posiadanie poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej; Usługodawca zaleca korzystanie z najnowszego oficjalnego wydania (wersji) przeglądarki internetowej, spośród Firefox, Google Chrome, Opera lub Safari;
 • posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.

2. Usługodawca zastrzega, że parametry techniczne urządzenia Użytkownika oraz łącza internetowego mogą mieć wpływ na jakość odtwarzanych na urządzeniu Użytkownika treści cyfrowych.

4.     USŁUGI ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY

 1. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
 2. Za pośrednictwem Platformy Usługodawca świadczy następujące Usługi w zakresie dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym:
 • w formie on-line, w postaci kursów on-line, obejmujących w szczególności treści wideo oraz pliki pdf czy prezentacje multimedialne;
 • w formie pobieralnych treści cyfrowych, obejmujących w szczególności e-booki.

  3. Szczegółowe warunki handlowe danej Usługi, w tym wynagrodzenie Usługodawcy (cena Usługi), zawiera opis Usługi zawarty na właściwej podstronie Platformy. Wszystkie ceny prezentowane na Platformie podawane są jako ceny brutto w złotych polskich (PLN), tj. z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT.

  4. Zakres oferowanych Usług może różnić się w zależności rodzaju Użytkownika. Usługodawca nie gwarantuje dostępności wszystkich Usług świadczonych za pośrednictwem Platformy dla wszystkich Użytkowników.

  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

 • prowadzenia akcji promocyjnych, wedle własnego uznania; o ile warunki danej promocji nie stanowią inaczej, promocje nie łączą się;
 • wprowadzania zmian w ofercie dostępnych Usług, w tym prawo do ich modyfikacji, uzupełniania lub wycofania.

Powyższe uprawnienia Usługodawcy nie wpływają na zamówienia złożone przez Użytkownika przed wejściem w życie zmiany.

6. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi konieczne jest:

 • wybranie danej Usługi przez Użytkownika spośród dostępnych na Platformie;
 • wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na Platformie;
 • złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego treści;
 • złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką Prywatności i akceptacji jej treści.

  7. W trakcie wypełnienia formularza zamówienia, jak również podczas korzystania z Platformy Użytkownik jest obowiązany każdorazowo do podania prawdziwych, aktualnych i kompletnych danych. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki podania nieprawdziwych, nieaktualnych czy niekompletnych danych. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się do każdorazowej aktualizacji danych udostępnionych Usługodawcy oraz ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zaniechań w tym względzie.

  8. W przypadku Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną osoba fizyczna działająca w jej imieniu oświadcza i gwarantuje, że jest należycie umocowana do reprezentowania takiej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej i zaciągania w jej imieniu zobowiązań na zasadach określonych w Regulaminie.

  9. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z momentem potwierdzenia przez Usługodawcę przyjęcia zamówienia Użytkownika oraz pod warunkiem uiszczenia z góry wynagrodzenia Usługodawcy za daną Usługę. Użytkownik dokonuje zapłaty wynagrodzenia Usługodawcy za daną Usługę przy pomocy metod płatności dostępnych wskazanych na Platformie.

  10. W przypadku Użytkownika będącego konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę o świadczenie Usług bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, Usługodawca przystąpi do realizacji Usługi po upływie okresu na skorzystanie przez takiego Ogłoszeniodawcę z prawa odstąpienia od Umowy, chyba że taki Ogłoszeniodawca wyrazi zgodę na jej realizację przed upływem tego terminu

  11. O ile szczegółowe warunki handlowe danej Usługi nie stanowią inaczej umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na 365 dni.

  12. Usługodawca przesyła Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie Usług, potwierdzenie rejestracji Konta oraz hasło dostępowe do Konta.

  13. Dostęp do treści cyfrowych będących przedmiotem zawartej umowy możliwy jest po zalogowaniu przez Użytkownika do Konta. Loginem Użytkownika jest adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia na Usługę. Konto jest udostępniane Użytkownikowi przez Usługodawcę nieodpłatnie

  14. Użytkownik nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z rejestracji Konta oraz korzystania z Usług na rzecz osoby trzeciej

  15. Użytkownik nie może korzystać z Konta osoby trzeciej, jak również udostępniać swojego Konta do korzystania osobie trzeciej. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania danych dostępowych do Konta w poufności. Udostępnienie danych dostępowych do Konta osobom trzecim następuje na ryzyko Użytkownika, który ponosi pełną odpowiedzialność w tym względzie.

  16. Płatność za usługi odbywa się za pośrednictwem operatora kart płatniczych PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

5.     PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę o świadczenie Usług bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w terminie 14 dni od zawarcia umowy, w sposób określony w ust. 2 poniżej. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć:
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@nethansa.com; lub szarmach@nethansa.com
 • na adres korespondencyjny Usługodawcy: Nethansa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, ul. Armii Krajowej 116/19  81-824  Sopot

  3. Usługodawca niezwłocznie prześle na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi będącemu konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę o świadczenie Usług bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego w odniesieniu do umów, których przedmiotem jest dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6.     PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Zawartość Platformy, w tym udostępniane za jej pośrednictwem treści cyfrowe, a także wybór i układ stron oraz innych elementów Platformy stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, podlegające ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa, a ich wykorzystywanie bez uprzedniej zgody Usługodawcy jest zabronione, poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Wszelkie treści cyfrowe są udostępniane Użytkownikowi na podstawie niewyłącznej licencji na korzystanie z nich w okresie obowiązywania Umowy dla własnego użytku wewnętrznego danego Użytkownika, zgodnie ze szczegółowymi warunkami handlowymi danej Usługi oraz niniejszym Regulaminem. Licencja jest odpłatna, nieprzenaszalna, bez prawa sublicencji.
 3. W zakresie treści cyfrowych udostępnianych w formie on-line licencja obejmuje prawo do uzyskiwania dostępu do takich treści oraz ich wielokrotnego odtwarzania, w całości lub w części, za pośrednictwem Platformy. W zakresie treści cyfrowych dostarczanych w formie pobieralnych treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, licencja obejmuje prawo do wielokrotnego pobierania tych treści, utrwalania na urządzeniu Użytkownika w formie cyfrowej oraz utrwalania w formie wydruku tych treści w celu korzystania z nich przez Użytkownika w zakresie udzielonej licencji.

7.     ZAKAZ DZIAŁAŃ BEZPRAWNYCH

 1. Użytkownik może korzystać z Platformy oraz świadczonych za jej pośrednictwem Usług wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami określonymi w Regulaminie.
 2. Użytkownik nie może korzystać z Platformy ani świadczonych za jej pośrednictwem Usług w celach sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjętymi zasadami postępowania. W szczególności zakazane jest:
  • dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym sprzecznych z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich;
  • korzystanie przez użytkownika z Platformy ani świadczonych za jej pośrednictwem Usług w celu destabilizacji pracy, poufności lub integralności Platformy, innych systemów komputerowych należących do Usługodawcy lub osób trzecich, naruszanie integralności lub poufności danych zgromadzonych w na Platformie ani świadczonych za jej pośrednictwem Usług;
  • utrwalanie i zwielokrotnianie treści cyfrowych udostępnianych za pośrednictwem Platformy lub ich udostępnianie podmiotom trzecim, bez uprzedniej zgody Usługodawcy, poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
  • wykorzystanie treści cyfrowych udostępnianych za pośrednictwem Platformy w celach komercyjnych, w szczególności poprzez ich dalsze odpłatne udostępnianie.

8.     ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnym z niniejszym Regulaminem korzystaniem przez Użytkownika z Platformy oraz świadczonych za jej pośrednictwem Usług.
 2. Dostęp do Platformy oraz świadczonych za jej pośrednictwem Usług jest zapewniony na zasadzie „tak, jak jest”, a Usługodawca nie udziela żadnych gwarancji lub rękojmi w odniesieniu do jego poprawnego funkcjonowania.
 3. Treści cyfrowe udostępniane za pośrednictwem Platformy są udostępniane Użytkownikowi wyłącznie w celach informacyjnych i promocyjnych i nie stanowią w szczególności (i) oferty, w tym oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ani (ii) jakiejkolwiek rekomendacji, porady prawnej czy podatkowej, ani też nie są wskazaniem, iż jakakolwiek strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji Użytkownika.
 4. Wszystkie informacje zawarte w treściach cyfrowych udostępnianych za pośrednictwem Platformy są prezentowane w dobrej wierze i w przekonaniu o ich zgodności ze stanem faktycznym i zostały przedstawione zgodnie z najlepszą wiedzą autorów według stanu na dzień ich publikacji na Platformie, jednakże Usługodawca nie składa żadnych oświadczeń, ani nie daje żadnych zapewnień, wyraźnych lub domniemanych, odnośnie aktualności, prawdziwości i kompletności informacji zawartych w treściach cyfrowych udostępnianych za pośrednictwem Platformy.
 5. Usługodawca nie gwarantuje, że Platforma oraz dostarczane za jej pośrednictwem treści cyfrowe są kompletne i nie zawierają błędów lub nieścisłości ani nie gwarantuje, że wszelkie błędy lub nieścisłości zostaną niezwłocznie usunięte.
 6. Platforma oraz świadczone za jej pośrednictwem Usługi nie zostały stworzone w celu spełnienia indywidualnych potrzeb i wymagań danego użytkownika, wobec czego Usługodawca nie gwarantuje osiągnięcia indywidualnych celów zamierzonych przez Użytkownika.
 7. Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego dostępu do Platformy oraz świadczonych za jej pośrednictwem Usług w każdym czasie i miejscu wybranym przez Użytkownika. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerywania dostępu do Platformy oraz świadczonych za jej pośrednictwem Usług w celu prowadzenia prac związanych z utrzymaniem i rozwojem Platformy lub w przypadku błędów lub awarii Platformy. Ponadto dostęp do Platformy oraz świadczonych za jej pośrednictwem Usług może zostać przerwany w wyniku działania osób trzecich, za których Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (np. operatorów telekomunikacyjnych) lub w wyniku działania siły wyższej. W rezultacie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przerwami w dostępie do Platformy oraz świadczonych za jej pośrednictwem Usług opisanymi powyżej. Usługodawca dołoży starań, aby w miarę istniejących możliwości poinformować Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanych przerwach w dostępie do Platformy oraz świadczonych za jej pośrednictwem Usług, poprzez zamieszczenie informacji na stronie Platformy.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody – w tym za utratę korzyści – wynikające z podejmowania decyzji w oparciu o treści udostępniane za pośrednictwem Platformy.
 9. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści lub szkód pośrednich jest wyłączona.
 10. W przypadku Użytkowników będących osobą prawną, jednostką organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osobą fizyczną zawierającą umowę o świadczenie Usług bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla tej osoby charakter zawodowy, odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona, na każde roszczenie z osobna oraz na wszystkie roszczenia łącznie, do łącznej wysokości wynagrodzenia uiszczonego przez takiego Użytkownika na rzecz Usługodawcy za daną Usługę, z którą związane jest roszczenie.
 11. Postanowienia niniejszego punktu nie naruszają innych postanowień dotyczących odpowiedzialności Usługodawcy zawartych w niniejszym Regulaminie.

9.     REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Platformy oraz świadczonych za jej pośrednictwem Usług.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  • oznaczenie Użytkownika,
  • dane kontaktowe Użytkownika,
  • przedmiot reklamacji, oraz
  • okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamację można złożyć:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@nethansa.com; lub szarmach@nethansa.com
  • na adres korespondencyjny Usługodawcy: Nethansa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, ul. Armii Krajowej 116/19  81-824  Sopot.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji lub innym kanałem komunikacji wybranym przez Użytkownika w trakcie zgłaszania reklamacji.
 6. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.
 7. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://polubowne.uokik.gov.pl/. W szczególności użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowego rozpatrywania sporów dotyczących zobowiązań umownych poprzez platformę internetową ODR (Online Dispute Resolution), dostępną pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.   ROZWIĄZANIE UMOWY. USUNIĘCIE KONTA

 1. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie danej Usługi (lub Usług, w zależności od przypadku) ze skutkiem natychmiastowym, w tym usunąć Konto, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności pkt. 6 lub 7 powyżej. Rozwiązanie Umowy skutkuje wygaśnięciem licencji udzielonej Użytkownikowi. W przypadku wygaśnięcia licencji w odniesieniu do treści cyfrowych w formie pobieralnych treści cyfrowych, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wszystkich ich kopii.
 2. Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia danej Usług (lub Usług, w zależności od przypadku), w tym zawieszenia Użytkownikowi dostępu do Konta, w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia o naruszeniu przez Użytkownika postanowień Regulaminu, w szczególności w wyniku otrzymania wiarygodnej wiadomości o naruszeniu przez Użytkownika Regulaminu, na czas niezbędny dla wyjaśnienia sprawy i potwierdzenia czy do naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu faktycznie doszło. Usługodawca dołoży starań, aby okres by okres zawieszenia świadczenia danej Usług (lub Usług, w zależności od przypadku) był możliwie najkrótszy, a w przypadku zawieszenia Użytkownikowi dostępu do Konta nie przekraczał 14 dni.
 3. W przypadku zawieszenia Konta lub rozwiązania Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną z inicjatywy Usługodawcy, Usługodawca przesyła stosowne oświadczenie Użytkownikowi, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
 4. Użytkownik ma prawo w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie Usług (żądać usunięcia Konta). Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną, w sposób wskazany w pkt. 10 ust. 4 powyżej. Usługodawca niezwłocznie potwierdzi Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu Umowy oraz usunie Konto.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że usunięcie Konta jest równoznaczne z utratą przez Użytkownika dostępu do udostępnianych za jego pośrednictwem treści cyfrowych. Uiszczone przez Użytkownika wynagrodzenie Usługodawcy nie podlega zwrotowi. Usługodawca zastrzega sobie prawo przechowywania danych w zakresie niezbędnym w oparciu o prawnie uzasadnione interesy Usługodawcy, w tym dla ustalenia, dochodzenia lub obronie roszczeń oraz zapobieganiu oszustwom i nadużyciom.

11.   ZMIANY REGULAMINU

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z ważnych przyczyn wskazanych poniżej:
  • zmiana sposobu świadczenia Usług związana z pojawieniem się nowych funkcjonalności lub usunięciem dotychczasowych;
  • zmiana sposobu prowadzenia lub funkcjonowania Platformy, która będzie spowodowana obiektywnymi i niezależnymi przyczynami natury technologicznej lub technicznej;
  • zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;
  • zmiana przepisów obowiązującego prawa lub realizacja obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji mająca wpływ na prowadzenie działalności przez Usługodawcę;
  • konieczność aktualizacji danych Usługodawcy wskazanych w Regulaminie.
 2. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą elektroniczną, poprzez zamieszczenie informacji na stronie Platformy lub drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Platformy lub wysłania powiadomienia do Użytkownika. Zmiany Regulaminu mogą wejść w życie wcześniej, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa lub wynikać z orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji.
 3. Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług. Uważa się, że Użytkownik wyraził zgodę na nową treść Regulaminu, jeżeli nie złożył oświadczenia o rozwiązaniu umowy przed wejściem w życie wprowadzonych w Regulaminie zmian.
 4. Usługodawca może z ważnych przyczyn zakończyć działanie Platformy lub świadczenie Usług za jej pośrednictwem, o czym poinformuje Użytkowników w trybie określonym w ust. 2 powyżej oraz przesyłając oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

12.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 2. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów. W przypadku niemożności rozwiązania sporu na drodze polubownej wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu będzie rozstrzygał:
  • w przypadku Użytkowników będących osobą prawną, jednostką organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osobą fizyczną zawierającą umowę o świadczenie Usług bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla tej osoby charakter zawodowy – polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy;
  • w przypadku Użytkowników będących konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę o świadczenie Usług bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego – polski sąd powszechny właściwy według przepisów ogólnych.

Data wejścia w życie: 1 czerwca 2021 r.

Chcę dowiedzieć się o przedsprzedaży kursu i kupić kurs w niższej cenie.